ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A „PJ TEAM” KFT. SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE


Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a „PJ TEAM” KFT. (4030 Debrecen, Mikepércsi út 21/a.) továbbiakban Szállító, a Vevők részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt, vagy termékeit bérbe adja és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a „PJ TEAM” KFT.-vel jövőben megkötött ügyletekre is.

A „PJ TEAM” KFT. SZOLGÁLTATÁSAI:

Targonca és egyéb eszközök szervize
Targonca, emelőgép és egyéb eszközök bérbeadása
Új és használt targonca vétel-eladás
Targonca és más gépek alkatrészeinek értékesítése
Targonca munkavédelmi vizsgálatok végzése

I. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG JOGI KERETEI

1. A szállító az általa elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért a 78/1987. (XII.14.) Mt. rendelet által jótállást vállal. A jótállási idő a szolgáltatás elvégzése után a berendezés a megrendelő vagy megbízottja részére átadással kezdődik. A megrendelő a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla, nyugta bemutatásával a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történő bejelentéssel érvényesítheti.

2. A Polgári Törvénykönyv 2003.07.01-jével életbe lépett változásaival összhangban jótállásí, illetve szavatossági igény esetén – amennyiben az átadott berendezésre vonatkozik – figyelembe kell venni a 49/2003. (VII.30) GKM a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről, valamint a 151/2003. (IX.22) korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletek értelmezéseit.

3. Amennyiben a megrendelés az adott típusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától, vagy a hatályos jogszabályi előírásoktól eltér, a társaság a munka elvégzését megtagadhatja.

II. MEGRENDELÉSHEZ KÖTŐDŐ FELTÉTELEK

1. A megrendelés felvétele során a vállalkozó jogosult a szolgáltatás elvállalásáról dönteni. Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályokkal ellentétes, vagy az adott berendezésre vonatkozó általános szabályoktól eltérő szolgáltatás megrendelésére irányul, úgy a Szállító a megrendelést megtagadhatja.

2. A megrendelés, a megrendelés leadásával, vagy a munkalap kitöltésével jön létre, valamint ezzel egyidejűleg érvénybe lépnek a Szállító Általános Szerződési Feltételei is.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a „PJ TEAM” KFT. szolgáltatásának díjai szabadárasak, azok meghatározása minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi, illetve

4. A megrendelő részére készített árajánlat a megadott időpontig érvényes. Amennyiben az említett határidőn a berendezésben a felvételi állapothoz képest változás következik be, az ajánlat érvénytelenné válik. Ebben az estben megrendelő újabb kérését követően vállalkozó az új feltételeknek megfelelően új árajánlatot készít.

5. „Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén a „PJ TEAM” KFT. jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

6. A gépek, alkatrészek megrendelésének teljesítése a gyártók és a beszállítók kapacitásának a függvénye. Szállító nem vállal felelősséget a gyárak és beszállítók kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Megrendelő visszamondhatatlanul lemond.

7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó Alvállalkozót is alkalmaz.

III. A MEGRENDELT MUNKA VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK

1. A megrendelő köteles nyilatkozni abban az esetben, ha huzamosabb ideig a társaságnál marad a gépe, hogy a szolgáltatással kapcsolatban különleges igénye pl. fedett tárolás van-e.

2. Ha szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre látott és megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák (pl. megbontás útján vagy műszeres bevizsgálás útján történő) felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg az eredeti ajánlati összeg 120%-át.

3. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható ok akadályozza, azt a megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.

4. A szolgáltatás közben okozott károkért a Szállító kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt 3 munkanapon belül írásban kell bejelenteni. A határidő elmulasztása jogvesztő, azt követően a vállalkozó mindennemű kártérítéstől elzárkózik.

IV. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Szállító – abban az esetben, amikor a Megrendelő az árú egyenértékét nem az árú vagy szolgáltatás átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg Megrendelő részére. Amennyiben Megrendelő a munkalapon vagy a szerződésben megjelölt – vagy annak később, Megrendelő által módosított, írásban, igazoltan megküldött – számlázási címre, könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jogkövetkezményei beállnak.

2. Szállító a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül és csak írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül.

3. Szállító a vételárat vagy a végzett munkát a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

4. Devizában történő számlázás, de forintban történő fizetés esetén az alkalmazandó árfolyam a teljesítés napján érvényes Erste Bank Hungary NyrtA . deviza eladási árfolyam.

5. A Megrendelő az ellenértéket a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. A teljesítési időpont a munka befejezésének időpontja, amely nem feltétlenül esik egybe a munkalapon szereplő munkavégzés időpontjával.

6. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.

7. Megrendelő késedelmes fizetési késedelme esetén Szállító jogosult napi késedelmi kamat kiszámlázására. A késedelmi kamat mértéke a PTK. ide vonatkozó paragrafusa alapján kerül meghatározásra.

8. A kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint Szállító Megrendelő részére hitelkeretet biztosít. A hitelkeret a kiállított számlák bruttó értéke. Ha a Megrendelőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig a Szállító szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni.

9. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból tudomásunkra jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, jogosultak vagyunk fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Szállítót illeti meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben a megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy jogosultak vagyunk a szerződés azonnali hatályú felmondására. Az ebből származó kárunkat érvényesíthetjük a megrendelővel szemben.

10. Megrendelő 30napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Megrendelő saját költségén köteles – a Szállító választása szerint – a tartozása kifizetésre közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, vagy váltót kiállítani.

11. Vállakozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról hatályos jogszabályok alapján számlát ad a szolgáltatás igénybe vevőnek. A számlában röviden feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a felhasznált anyagok és alkatrészek, szolgáltatások díjának összege.

12. A javítás során lecserélt fő darabok és alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. Ezeket szolgáltató 90 napig díjmentesen tárolja. Amennyiben fenti időpontig Megrendelő nem jelzi igényét a lecserélt darabokra, akkor Vállalkozó jogosult azokat megsemmisíteni. Amennyiben a vállalkozó ajánlatot tesz a megvásárlásra, akkor a térítés mértéke kölcsönös megegyezés tárgyát képezi. Kivételt képeznek a cseredarabos alkatrészek, amit jelezni kell a megrendelő felé.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a „PJ TEAM” KFT-nek határidőn túli számla követelése van vele szemben, úgy a javításra átadott berendezések visszaadását a „PJ TEAM” KFT. megtagadhatja az összes lejárt számla kiegyenlítéséig.

14. Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékeire vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

15. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére.

16. Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetettáru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

17. Amennyiben Megrendelő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Megrendelő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő a Szállító termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Megrendelő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

18. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Tulajdonos a szerződésből eredő követelését engedményezéssel másra, vagy késedelmes fizetés, késedelmi kamat tartozás estén követelés behajtással foglalkozó cégre átruházza, amely esetben tartozás behajtásának költségei teljesen egészében Megrendelőt terheli.

V. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK, REKLAMÁCIÓK

1. Amunkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtenni. Vállalkozó a panaszok ügyintézését előítélet nélkül végzi. A hibás teljesítés folytán kijavítandó berendezés beszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni. A Szállító jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget, amennyiben az esetleg kiadott jótállási jegy másként nem rendelkezik.

2. A Szállító a megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 3 nap alatt köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelő köteles azt rendezni. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a Szállító alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad.

3. Szolgáltatás csak és kizárólag abban az esetben tekinthető hibásnak, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.

4. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a vállalkozó a berendezés megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Szállítónál nem rendeli meg.

5. Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben megnevezett hatályos jogszabályok szerint jótállási kötelezettséget vállal. Vállalkozó nem vállalja a jótállást, az alábbi esetekben:

- az alkatrészt a megrendelő hozta,
- a hiba természetes elhasználódás következménye,
- a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

6. A jótállás feltételként a Szállító a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott óra teljesítményhez kötött, gyári előírásokkal azonos, kötelező – nem díjmentes – átvizsgálást, olajcserét, stb.

7. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:
- a megrendelő a járműre érvényes átvizsgálásokat, karbantartást nem, vagy nem a megadotthatárérték elérésekor, illetve azt követően végezteti el
- a járművön a javított részt, a javítást végző Szállítón kívül más megbontja, átalakítja, javítja
- a járművön a javított egység megsérül, megsemmisül, (elemi csapás, balesetes sérülés)
- a járművet nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően, ill. szakszerűtlenül üzemeltették.8. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:
- nem az előírt tüzelőanyagot, kenőanyagot használják
- a járművet nem megfelelő módon tárolják
- a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz elő
- a járművet túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a „PJ TEAM” KFT. jelen Általános Szerződési Feltételei és annak esetleges változásai a minden esetben a Vállalkozó honlapján kerülnek közzétételre.

2. Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.

3. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a felek írásos jóváhagyással ruházhatók át.

4. Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Megrendelő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás.

5. A felek között létrejött levelezések – ideértve szerződések Szállító általi rendes vagy rendkívüli felmondásának esetét is – a Megrendelő a szerződésben megjelölt – vagy annak később, Megrendelő által módosított, írásban, igazoltan megküldött – címére, könyvelt postai küldemény formájában megküldött levelek útján történik. Amennyiben a leveleket Megrendelő nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

6. Megrendelő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Szállító termékeinek piaci arculatát, vársárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. Felek békés úton nem rendezhető jogvita esetére a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki. Jelen szerződés a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tv. szempontjából egyben Választott Bírósági szerződésnek is minősül. A szerződésre és a Magyar Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.