ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A természetes személyeknek, a személyes adataik kezelése során történő védelméről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) intézkedik. Előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást megkapjon. E Tájékoztatóval a jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


Irányadó, kivonatos fogalom-meghatározások:


személyes adat: a természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, adat, mely alapján beazonosítható
adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, stb., amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
adatvédelmi incidens: az adatvédelmi biztonság sérülése
Továbbá: „Társaság” kifejezés alatt a „PJ TEAM” Kft-t kell érteni.


Általános információ
Az adatvédelemre vonatkozó teljes szabályozást az E 1-2 Adatkezelési eljárás GDPR 2018 tartalmazza. A Társaság az Általános adatvédelmi tájékoztatóját a honlapján, és a telephelyén a Tájékoztató táblákon kihelyezi, elérhetővé teszi.


Az adatvédelmi tevékenység
A Társaságunk kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések megvalósításával – úgy végzi, hogy megfeleljen az adatvédelmi rendeletnek.

Az adatvédelmi tevékenység kockázatértékelése
A Társaság a kockázatértékelés során - az eredmény függvényében – meghozza a szükséges intézkedéseket az adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok csökkentésére.


Tájékoztatás az egyes adatkezelésekről
A Társaságunk, mint Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységei, adatkezelési célok szerint:
A munkaviszonnyal összefüggő, főbb adatkezelések:
- Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
- A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
- Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése (pályázatok, önéletrajzok)
- A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
- A munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
A szerződő partnerekkel összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi:
- Ügyféladatok: szerződő partnerek (vevők, szállítók) kapcsolattartóinak adatkezelése (név, beosztás, telefonszám, E-mail cím)

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb adatkezeléseket végzi:
- Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése az alábbi jogalapok szerint lehetségesek:
a) az érintett hozzájárulását adta
b) az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d) az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
e) az adatkezelés közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében szükséges
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A Társaság az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet (nyilvánosan is elérhető formában) az adatai kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról. Ha az érintett a hozzájárulását adja a Nyilatkozat aláírásával, akkor a Társaság a meghatározott célok érdekében végzi az adatkezelést. A hozzájárulás visszavonására is van lehetősége az érintettnek. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapján megadja a hozzájárulását.
Az adatokat a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli.
A felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok esetében: a természetes személy neve, születési ideje, helye, lakcíme, képesítési dokumentumok, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés adatok kerülnek rögzítésre, amennyiben a jelentkező ezeket az adatokat megadta.
Az adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatja arról, ha a munkáltató nem őt választotta.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (az is hozzájárulás, ha valaki pályázatot ad be)
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés során rögzített adatok a pályázat elbírálásáig kerülnek megőrzésre. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törli a Társaság.
Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés célja, az adott beosztás betöltésére való egészségügyi alkalmasság elbírálása, a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint. A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése. A munkáltató csak azt az adatot kapja meg, hogy a munkakör betöltésére alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételekkel.
A munkaügyi, személyzeti nyilvántartásban a munkáltató csak azokat a jogszabályokban meghatározott adatokat rögzíti és kezeli, amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociálisjóléti juttatások biztosításához szükségesek.
Különleges adatok kezelése: A Társaság adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll.
A Társaság szabályozta a munkavállaló részére kizárólag munkaköri feladata ellátására átadott: számítógép, laptop, tablet, Céges mobiltelefon, munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést.

Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések: Természetes személy szerződő partnerek és jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait a Társaság jogi kötelezettség, valamint szerződés teljesítése jogcímen, adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Ezen személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év.
Adatbiztonsági intézkedések: A Társaság a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi és megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakít olyan szabályokat, amelyek a Rendelet érvényre juttatásához szükségesek. A „PJ TEAM” Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, stb. vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. A Társaság a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
Az adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatbiztonság olyan sérülése esetén, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi, a Társaság szabályozott eljárás keretében kivizsgálja az incidenst és a szükséges intézkedéseket meghozza a kár enyhítésére. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése az ügyvezető feladata.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán.

Központi elérhetőségek

Elérhető személy

E-mail: info@pjteam.hu
Mottarlini-Pistár Judit
Telefon 06 52 475 010


· Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
·A „PJ TEAM” Kft., mint adatkezelő, ezúton is tájékoztatja az érintett az adatkezelés általános szabályairól, az adatgyűjtés módjáról, az adatok felhasználási köréről és a jogalapokról. Az érintettet megilleti:
· az adataihoz való hozzáférés joga, adatainak harmadik országba történő továbbításának tájékoztatásához. ·A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
·Az adatkezelés korlátozásához való jog
· Az adathordozhatósághoz való jog
· A tiltakozáshoz való jog
· Az automatizált döntéshozatalról való tájékoztatás joga egyedi ügyekben - beleértve a profilalkotást is
·Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga
·A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
http://naih.hu
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
·A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
·Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni jogorvoslathoz való jog


Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései
Társaságunk, mint adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatosan kérelmekről nyilvántartást vezet és egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelmének ügyében hozott intézkedésekről.
Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával) megismerteti, és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő írja, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

Debrecen, 2022.08.17.


Mottarlini–Pistár Judit
ügyvezető